بسته علیه سکولاریسم

بسته علیه سکولاریسم حاصل سه درسگفتار است که هرکدام به جنبه‌های مختلفی از سکولار بودگی اشاره دارند. درسگفتار امویان در اروپا به ریشه‌های شکل‌گیری و گسترش سکولاریسم در جهان اشاره دارد و آنرا در منازعات جریانات اسلامی دنبال میکند، درسگفتار علیه وضع سکولار به چگونگی سکولار بودن و ماجرای سکولار شدن جوامع غربی می‌پردازد و نیم‌نگاهی به تهدیدات این سکولاریسم گزینه‌ای برای ایران دارد. و درسگفتار سکولاریسم شهری نیز به جنبه‌های نفوذ کرده سکولاریسم در معماری و شهرسازی معاصر ایران پرداخته و سعی در ارائه نسخه‌های جایگزینی ایرانی اسلامی دارد.

برای مشاهده ی طرح های تخفیفی مدرسه نگاه به لینک روبرو مراجعه نمایید:

وضعیت دوره :

برگزاری حضوری دوره به اتمام رسیده است ، با ثبت نام و خرید دوره، امکان دریافت فایل جلسات وجود دارد.
0
5/5

توضیحات

امویان در اروپا

روایتی تازه از امویان؛ از عصر پیامبر تا امروز

فایل‌های صوتی

جلسه اول فایل صوتی

بعثت پیامبر و تحول در جامعه‌ی مکه

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل صوتی

تمام مشکلات از سقیفه آغــاز شد یا فتــح مکه؟!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل صوتی

«امویــان» با کینه از اسـلام و همه‌ی مسلمانـان به غــرب می گریزند!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل صوتی

جنــگ‌های صلیبی میـان کدام مسلمانان و کدام مسیحیان؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل صوتی

آغاز دین‌زدایی در اروپا و پیدایش انقلاب صنعتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم فایل صوتی

جهان در انتظار انقلاب

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
فایل‌های ویدیویی

جلسه اول ویدئو

بعثت پیامبر و تحول در جامعه‌ی مکه

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

تمام مشکلات از سقیفه آغــاز شد یا فتــح مکه؟!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم ویدئو

«امویــان» با کینه از اسـلام و همه‌ی مسلمانـان به غــرب می گریزند!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم ویدئو

جنــگ‌های صلیبی میـان کدام مسلمانان و کدام مسیحیان؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم ویدئو

آغاز دین‌زدایی در اروپا و پیدایش انقلاب صنعتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم ویدئو

جهان در انتظار انقلاب

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
چکیده جلسات

جلسه اول فایل های ضمیمه

بعثت پیامبر و تحول در جامعه‌ی مکه

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل های ضمیمه

تمام مشکلات از سقیفه آغــاز شد یا فتــح مکه؟!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل های ضمیمه

«امویــان» با کینه از اسـلام و همه‌ی مسلمانـان به غــرب می گریزند!

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل های ضمیمه

جنــگ‌های صلیبی میـان کدام مسلمانان و کدام مسیحیان؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل های ضمیمه

آغاز دین‌زدایی در اروپا و پیدایش انقلاب صنعتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم فایل های ضمیمه

جهان در انتظار انقلاب

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

رنسانس شهری در ایران

تحلیل چندوجهی شهر معاصر ایرانی، در نسبت با سبک زندگی ایرانی_اسلامی

فایل‌های صوتی

جلسه اول فایل صوتی

شهر چیست؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل صوتی

چیستی نظام کالبدی شهر متناسب با سبک زندگی اسلامی ایرانی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل صوتی

تحلیل زمینه‌های فرهنگی اعتقادیِ رنسانس شهری در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل صوتی

تحلیل زمینه‌های اقتصادی رنسانس شهری در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل صوتی

چه باید کرد؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
فایل‌های ویدیویی

جلسه اول ویدئو

شهر چیست؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

چیستی نظام کالبدی شهر متناسب با سبک زندگی اسلامی ایرانی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم ویدئو

تحلیل زمینه‌های فرهنگی اعتقادیِ رنسانس شهری در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم ویدئو

تحلیل زمینه‌های اقتصادی رنسانس شهری در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم ویدئو

چه باید کرد؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
چکیده جلسات

جلسه اول فایل های ضمیمه

شهر چیست؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل های ضمیمه

چیستی نظام کالبدی شهر متناسب با سبک زندگی اسلامی ایرانی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل های ضمیمه

تحلیل زمینه‌های فرهنگی اعتقادیِ رنسانس شهری در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل های ضمیمه

تحلیل زمینه‌های اقتصادی رنسانس شهری در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل های ضمیمه

چه باید کرد؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

علیه وضع سکولار

زمینه‌های "باور" در جامعه کنونی ایران در گفتگو با چارلز تیلور

فایل‌های صوتی

جلسه اول فایل صوتی

ماهیت سکولاریسم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل صوتی

معانی و مراحل سکولار

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل صوتی

سرشاری و سرخوشی‌های انسان سکولار

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل صوتی

راه حل تیلور برای بحران «اضطرابِ وجودیِ انسان پست مدرن»

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل صوتی

تردیدهای فطری

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم فایل صوتی

گفتگو؛ راهکار تیلور برای تدبیر عصر سکولار

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هفتم فایل صوتی

سکولاریسم گزینه ای؛ مسئله امروزِ جامعه ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
فایل‌های ویدیویی

جلسه اول ویدئو

ماهیت سکولاریسم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

معانی و مراحل سکولار

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم ویدئو

سرشاری و سرخوشی‌های انسان سکولار

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم ویدئو

راه حل تیلور برای بحران «اضطرابِ وجودیِ انسان پست مدرن»

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم ویدئو

تردیدهای فطری

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم ویدئو

گفتگو؛ راهکار تیلور برای تدبیر عصر سکولار

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هفتم ویدئو

سکولاریسم گزینه ای؛ مسئله امروزِ جامعه ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
چکیده جلسات

جلسه اول فایل های ضمیمه

ماهیت سکولاریسم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل های ضمیمه

معانی و مراحل سکولار

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل های ضمیمه

سرشاری و سرخوشی‌های انسان سکولار

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل های ضمیمه

راه حل تیلور برای بحران «اضطرابِ وجودیِ انسان پست مدرن»

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل های ضمیمه

تردیدهای فطری

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم فایل های ضمیمه

گفتگو؛ راهکار تیلور برای تدبیر عصر سکولار

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هفتم فایل های ضمیمه

سکولاریسم گزینه ای؛ مسئله امروزِ جامعه ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

قوانین ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • فقط خریداران محصول میتوانند امتیاز خود را ثبت کنند.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بسته علیه سکولاریسم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات

225,000 تومان

wws درباره این دوره مشاوره بگیرید!

تعداد دانشجو :

تعداد بازدید :

لینک کوتاه:

محصولات مرتبط

نظرات

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.