دکتر محمدرضا قائمی‌نیک

عضو هیأت علمی دانشکده علوم اسلامی رضوی

بیوگرافی

درباره استاد قائمی‌نیک بیشتر بدانید!

دکتر محمدرضا قائمی‌نیک؛ دﮐﺘﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮی-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
وی هم‌اکنون استادیار پایۀ چهارم گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و همچنین عضو هیأت علمی این دانشگاه نیز می‌باشد.
از سوابق اجرایی ایشان می‌توان به:
_ تأسیس و مدیریت مرکز مطالعات اسلامی معاصر 
_ دبیری میز گروه مطالعات نظری-تاریخی مرکز سنجش دینداری 
_ عضویت در گروه نخبگان علوم انسانی 
_ تأسیس و مدیریت مرکز تحقیقاتی مطالعات اسلامی معاصر 
_ عضویت در شورای پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی اشاره نمود.

دوره های مرتبط

از دست ندهید!

  • درسگفتار پیدایش و تکوین علوم اجتماعی
  • درسگفتار نامسألگی علوم پایه