جناب آقای محمدحسین تسخیری

سردبیر وبسایت علم و سیاست

بیوگرافی

درباره استاد تسخیری بیشتر بدانید!

جناب آقای محمدحسین تسخیری؛ دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علم.
وی هم‌اکنون عضو گروه مطالعات علوم دقیقه می‌باشد.
از سوابق اجرایی ایشان می‌توان به:
  • سردبیری وبسایت علم و سیاست 
  • مدیریت روابط عمومی فصلنامه علم و سیاست بابل 
  • سردبیری ماهنامه «نقدنامۀ علوم انسانی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اشاره نمود.
 

دوره‌های مرتبط

نامسألگی علوم پایه