بسته شهر و زندگی

بسته آموزشی شهر و زندگی حاصل دو درسگفتار کاربردی در زمینه معماری و شهرسازی است که مستقیما مسئله زمین و مسکن در ایران را بررسی میکند. درسگفتار رنسانس شهری به عقبه های فرهنگی، اقتصادی و اعتقادی ساخت شهر و مسکن پرداخته و ارائه راهکار جایگزین برای خلاصی از انسداد مسئله مسکن در ایران را نیز فراموش نکرده است و درسگفتار زیست شهرهای نوین مولّد سلسله جلساتی بود که مستقیما ایده راهگشای خود برای حل مسئله زمین و مسکن در ایران را معرفی کرد. ایده ای که مدعی است می تواند بسیاری از مسائل همچون ازدواج و اشتغال را سامان بخشد.

برای مشاهده ی طرح های تخفیفی مدرسه نگاه به لینک روبرو مراجعه نمایید:

وضعیت دوره :

برگزاری حضوری دوره به اتمام رسیده است ، با ثبت نام و خرید دوره، امکان دریافت فایل جلسات وجود دارد.
0
5/5

توضیحات

زیست‌شهرهای نوین مولد

ایده‌هایی برای پیشرفت ایران

فایل‌های صوتی

دکتر محمدمنان رئیسی فایل صوتی

تاریخچه مساله مسکن و شهرسازی در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر بهزاد عمران‌زاده فایل صوتی

بلندمرتبه سازی در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر محمدصالح شکوهی فایل صوتی

مروری بر نظریه های معماری و شهرسازی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت‌الاسلام حسین مهدیزاده فایل صوتی

فضا و نظریه اجتماعی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

سرکار خانم دکتر مریم منصوری فایل صوتی

فضا و عاملیت زنانه

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

مهندس امیرحسین کمالی فایل صوتی

زیست شهرهای نوین مولد، الگویی هم افزا

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر عباس جهانبخش فایل صوتی

تبیین و امکان سنجی ایده

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
فایل‌های ویدیویی

دکتر محمدمنان رئیسی ویدئو

تاریخچه مساله مسکن و شهرسازی در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر بهزاد عمران‌زاده ویدئو

بلندمرتبه سازی در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر محمدصالح شکوهی ویدئو

مروری بر نظریه های معماری و شهرسازی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت الاسلام حسین مهدیزاده ویدئو

فضا و نظریه اجتماعی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

سرکار خانم دکتر مریم منصوری ویدئو

فضا و عاملیت زنانه

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

مهندس سیدامیرحسین کمالی ویدئو

زیست شهرهای نوین مولد، الگویی هم افزا

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر عباس جهانبخش ویدئو

تبیین و امکان سنجی ایده

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
چکیده جلسات

دکتر محمدمنان رئیسی فایل های ضمیمه

تاریخچه مساله مسکن و شهرسازی در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر بهزاد عمران ‌زاده فایل های ضمیمه

بلندمرتبه سازی در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر محمدصالح شکوهی فایل های ضمیمه

مروری بر نظریه های معماری و شهرسازی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حجت الاسلام دکتر حسین مهدیزاده فایل های ضمیمه

فضا و نظریه اجتماعی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

سرکار خانم دکتر مریم منصوری فایل های ضمیمه

فضا و عاملیت زنانه

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

مهندس سیدامیرحسین کمالی فایل های ضمیمه

زیست شهرهای نوین مولد، الگویی هم افزا

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر عباس جهانبخش فایل های ضمیمه

تبیین و امکان سنجی ایده

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

رنسانس شهری در ایران

تحلیل چندوجهی شهر معاصر ایرانی در نسبت با سبک زندگی اسلامی_ایرانی

فایل‌های صوتی

جلسه اول فایل صوتی

شهر چیست؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل صوتی

چیستی نظام کالبدی شهر متناسب با سبک زندگی اسلامی ایرانی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل صوتی

تحلیل زمینه‌های فرهنگی اعتقادیِ رنسانس شهری در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل صوتی

تحلیل زمینه‌های اقتصادی رنسانس شهری در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل صوتی

چه باید کرد؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
فایل‌های ویدیویی

جلسه اول ویدئو

شهر چیست؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

چیستی نظام کالبدی شهر متناسب با سبک زندگی اسلامی ایرانی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم ویدئو

تحلیل زمینه‌های فرهنگی اعتقادیِ رنسانس شهری در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم ویدئو

تحلیل زمینه‌های اقتصادی رنسانس شهری در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم ویدئو

چه باید کرد؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
چکیده جلسات

جلسه اول فایل های ضمیمه

شهر چیست؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل های ضمیمه

چیستی نظام کالبدی شهر متناسب با سبک زندگی اسلامی ایرانی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل های ضمیمه

تحلیل زمینه‌های فرهنگی اعتقادیِ رنسانس شهری در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل های ضمیمه

تحلیل زمینه‌های اقتصادی رنسانس شهری در ایران

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل های ضمیمه

چه باید کرد؟

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

قوانین ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • فقط خریداران محصول میتوانند امتیاز خود را ثبت کنند.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بسته شهر و زندگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات

225,000 تومان

wws درباره این دوره مشاوره بگیرید!

تعداد دانشجو :

تعداد بازدید :

لینک کوتاه:

نظرات

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.